نرم افزار لیزرل Lisrel مخفف linear structural relations است که جهت محاسبات تحلیل عاملی و مدل معادلات ساختاری استفاده می‌شود. 

مدل معادلات ساختاری (SEM) و نرم افزار لیزرل یکی  از ﻗﻮیترین و ﻣﻨﺎﺳﺐﺗﺮین روشﻫﺎی تجزیه و تحلیل در ﺗﺠﺰیه و تحلیل ﭼﻨﺪ متغیره  اﺳﺖ. زیرا ﻣﺎهیت این ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت، دارای چند متغیر بوده و این متغیرها نیز  با هم ارتباطات پیچیده ای دارند و ﻧﻤﯽﺗﻮان آﻧﻬﺎ را ﺑﺎ شیوه ای که ﺗﻨﻬﺎ  ارتباط میان یک متغیر ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺑﺎ یک متغیر واﺑﺴﺘﻪ بررسی مشود ﺣﻞ‫ﻧﻤﻮد.

روابط علی متغیرهای وابسته و متغیر مستقل از طریق ضریب استاندارد و عدد  معناداری با نرم افزار لیزرل مورد سنجش قرار می گیرد و بر اساس آن نسبت به  تأیید یا رد فرضیات تصمیم گیری می شود. در مجموع در تحلیل ساختاری با نرم  افزار لیزرل ابتدا از تحلیل عاملی مرتبه اول و مرتبه دوم(مدل‌های اندازه  گیری) و در مرحله بعدی تحلیل مسیر(مدل ساختاری) استفاده می شود. 

تمامی تحلیل های آماری با نرم افزار لیزرل زیر نظر سرکار خانم دکتر حاتمی  انجام می شود. برای مشاوره و انجام کار می توانید با شماره و یا ایمیل زیر  با ما تماس بگیرید:

شماره تماس: 09383351063

ایمیل: modirane@gmail.com