دلایل استفاده از نرم افزار pls

pls یا (partial least squares) به معنای  حدأقل مربعات جزئی توسط هرمن ولد ابداع شد. از مهمترین دلایل برای استفاده  از این نرم افزار نمونه های کوچک (زیر 100 نفر)، داده های غیرنرمال  و  سروکار داشتن با مدل های اندازه گیری از نوع سازنده است. یک مزیت مهم دیگر  این نرم افزار اجرای مدل های تک سوالی می باشد که نرم افزارهای لیزرل و  آموس این امکان را ندارند و برای آزمودن صحیح روایی همگرا نیاز به حدأقل سه  سوال دارند.

حجم نمونه لازم در pls

در محاسبه حجم نمونه  بایستی گفت تعداد  نمونه ها می تواند کمتر از تعداد متغیرها نیز باشد از نظر بارکلای و  همکاران (1995) حدأقل حجم نمونه در نرم افزار pls برابر است با بزرگترین  مقدار حاصل از دو قاعده زیر:

1- 10 ضرب در تعداد شاخص های مدل اندازه گیری ای که دارای بیشترین شاخص در میان مدل های اندازه گیری مدل اصلی پژوهش است.

2- 10 ضرب در بیشترین روابط موجود در بخش ساختاری مدل اصلی پژوهش که به یک متغیر مربوط می شوند.

البته تعیین حجم نمونه به موارد زیادی بستگی دارد و تکنیک ارائه شده تنها در مورد تعیین حدأقل حجم نمونه کارایی دارند.

منبع: داوری، علی، رضازاده، آرش، (1392)، مدل سازی معادلات ساختاری با نرم افزار pls، انتشارات جهاد دانشگاهی، تهران